,,Život nám do cesty nestaví žádné překážky, aniž by zároveň poskytl prostředky a příležitosti, s jejichž pomocí se s nimi můžeme vypořádat".

Milton H. Erickson

Mgr. Marta Vaňková

Vedoucí SVP, etoped, psychoterapeut

Mgr. Aleš Vaněk

Etoped, terapeut

Bc. Kristýna Roušarová, DiS.

Pedagog volného času

Stručné životopisy pracovníků:

Mgr. Marta Vaňková

Vystudovala Speciální pedagogiku – etopedii na PedF UK, absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v Integrované rodinné terapii (Anima-terapie), Komplexní výcvik pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu, kde získala dva mezinárodní certifikáty v dyadické vývojové psychoterapii. Dále pak výcviky v Terapii partnerského vztahu (LIPPP), Metodě zvládání vzteku (LOM), Krizové intervenci, Emotion Aid, Motivačních rozhovorech, kresebné diagnostické metody a další. Je certifikovaným koučem Kids´ skills a terapeutem v nedirektivní Terapii hrou. Je členem Společnosti systemických a rodinných terapeutů (SOFT) a České asociace pro psychoterapii (ČAP).

Od roku 2003 pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými, s klienty ve VTOS či vazebně stíhanými. Vede individuální, rodinné, párové a skupinové terapie a skupiny terapeutického rodičovství pro pěstouny. Zaměřuje se na práci s rodinou, vztahové obtíže, rizikové chování, závislosti a poruchy vztahové vazby. Příležitostně lektoruje kurzy pro rodiče, pěstouny, pedagogy, pracovníky OSPOD i další odborné pracovníky.

Pracovní zkušenosti získala ve školských zařízeních (Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Dětský diagnostický ústav Dobřichovice, Středisko výchovné péče Liberec a Česká Lípa), neziskovém sektoru (LAXUS z.ú., Dius o.s.), aktuálně pravidelně spolupracuje s Centrem pro pěstounské rodiny Charity Česká Lípa, Krok pro všechny generace o. s. a Amina o.p.s.

Mgr. Aleš Vaněk

Vystudoval sociální práci na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, učitelství pro střední školy na HTF Univerzity Karlovy a rozdílové studium speciální pedagogiky na Pedf Univerzity Karlovy. Absolvoval řadu kurzů orientovaných na práci s dětskými i dospělými klienty (Krizová intervence, Motivační rozhovory, Práce s deprivovaným dítětem, Kresebné diagnostické metody - FDT…). Je absolventem dlouhodobého výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch a výcviku v Terapii partnerského vztahu. Aktuálně je frekventantem Komplexního výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu.

Profesně se od počátku orientuje na klienty s poruchami chování. Pracoval v Diagnostickém ústavu pro mládež v Praze, Dětském domově Lety, Dětském diagnostickém ústavu v Liberci, Středisku výchovné péče Česká Lípa. V současné době pracuje jako vedoucí Centra poradenských služeb pro klienty v konfliktu se zákonem a vedoucí Ambulantního centra v neziskové organizaci poskytující sociální a adiktologické služby a přednáší na 1. lékařské fakultě - obor Adiktologie . Díky zkušenostem s prácí s klienty všech věkových kategorií se nyní orientuje na práci s celou rodinou. Je lektorem specializačního studia pro školní metodiky prevence. 

Bc. Kristýna Roušarová, DiS.

Vystudovala SZŠ a VOŠ zdravotnickou Liberec obor diplomovaná všeobecná sestra a obor pedagogika volného času na TU Liberec. Je certifikovaným instruktorem fitness cvičení TABATA a certifikovaným trenérem tanečních sportů III. třídy – street dance. Absolvovala kurzy zaměřené na pohyb a fyzioterapii (taneční průprava předškolních dětí, dechová cvičení a základy kineziotapingu). Působí jako trenérka street dance dětí, dospívajících a dospělých. V SVP Felix Frýdlant pracuje jako lektorka programů pro třídní kolektivy a vede dětské podpůrné skupiny.

Bc. et Bc. Eva Janíková Koubková - aktuálně na rodičovské dovolené

Vystudovala obor Transkulturní komunikace na pedagogické fakultě v Hradci Králové a Speciální pedagogiku a vychovatelství na TUL. Aktuálně studuje magisterský program Speciální pedagogiky na MU v Brně.

Čtyři roky pracovala jako lektorka primární prevence v Královéhradeckém kraji na základních školách. Působila jako trenérka juda, gymnastiky a instruktorka kojeneckého plavání. Ve Středisku výchovné péče koordinuje programy pro třídní kolektivy, metodicky vede lektory a pracuje s pedagogickými pracovníky ve školách. Absolvovala kurzy Efektivní rozhovor, Krok za krokem práce s třídním kolektivem, vzdělávání v certifikované metodě My Backpack a Kompletní krizové intervenci.


Náš tým dochází na pravidelnou supervizi k Mgr. Janu Hovorkovi, tímto si udržujeme profesionalitu a kvalitu nabízených služeb.