Tým

,,Život nám do cesty nestaví žádné překážky, aniž by zároveň poskytl prostředky a příležitosti, s jejichž pomocí se s nimi můžeme vypořádat".

Milton H. Erickson

Mgr. Marta Vaňková

Vedoucí SVP, etoped, terapeut

Mgr. Eliška Vaňková

Psycholožka, terapeutka, zástupkyně vedoucí SVP

Bc. Eva Janíková Koubková

Sociální pracovnice, vedoucí programů pro třídní kolektivy

Mgr. Aleš Vaněk

Etoped, terapeut

Mgr. Jakub Husák

Lektor programů pro třídní kolektivy

Stručné životopisy pracovníků:

Mgr. Marta Vaňková

Vystudovala Speciální pedagogiku – etopedii na PedF UK, absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v Integrované rodinné terapii (Anima-terapie), výcviky v Terapii partnerského vztahu (LIPPP), Metodě zvládání vzteku (LOM), Krizové intervenci, Motivačních rozhovorech, kresebné diagnostické metody a další. Je certifikovaným koučem Kids´ skills. Aktuálně je v Komplexním výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu, kde získala dva mezinárodní certifikáty v dyadické vývojové psychoterapii.

Od roku 2003 pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými, s klienty ve VTOS či vazebně stíhanými. Vede individuální, rodinné, párové a skupinové terapie. Zaměřuje se na práci s rodinou, vztahové obtíže, rizikové chování, závislosti a poruchy rané citové vazby. Příležitostně lektoruje kurzy pro rodiče, pěstouny, pedagogy i další odborné pracovníky.

Pracovní zkušenosti získala ve školských zařízeních (Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Dětský diagnostický ústav Dobřichovice, Středisko výchovné péče Liberec a Česká Lípa), neziskovém sektoru (LAXUS z.ú., Dius o.s.), aktuálně pravidelně spolupracuje s Centrem pro pěstounské rodiny Farní charity Česká Lípa a Krok pro všechny generace o. s.

Mgr. Eliška Vaňková

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala kurzy: Psycholog ve zdravotnictví, Komplexní krizová intervence, Vedení efektivního rozhovoru, Systemická práce s rodinou a Narativní práce s dětským traumatem, dále kratší kurzy: Práce s dětskou kresbou, Práce s herním pískovištěm, Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími.

Od roku 2017 je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii v institutu HERMÉS Praha pod vedením MUDr. Františka Matušky.

Působila jako asistent při arteterapii s hendikepovanými dětmi. Absolvovala odborné stáže na několika psychiatrických odděleních a v léčebnách, v Dětském diagnostickém ústavu a v Psychosociálním centru.

Bc. Eva Janíková Koubková

Vystudovala obor Transkulturní komunikace na pedagogické fakultě v Hradci Králové. V současné době studuje obor Speciální pedagogika a vychovatelství v Liberci.

Čtyři roky pracovala jako lektorka primární prevence v Královéhradeckém kraji na základních školách. Působila jako trenérka juda, gymnastiky a instruktorka kojeneckého plavání. Ve Středisku výchovné péče koordinuje programy pro třídní kolektivy, metodicky vede lektory a pracuje s pedagogickými pracovníky ve školách. Absolvovala kurzy Efektivní rozhovor a Krok za krokem práce s třídním kolektivem.


Mgr. Aleš Vaněk

Vystudoval sociální práci na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, učitelství pro střední školy na HTF Univerzity Karlovy a rozdílové studium speciální pedagogiky na Pedf Univerzity Karlovy. Absolvoval řadu kurzů orientovaných na práci s dětskými i dospělými klienty (Krizová intervence, Motivační rozhovory, Práce s deprivovaným dítětem, Kresebné diagnostické metody - FDT…). Je absolventem dlouhodobého výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch, aktuálně je frekventantem výcviku v Terapii partnerského vztahu.

Profesně se od počátku orientuje na klienty s poruchami chování. Pracoval v Diagnostickém ústavu pro mládež v Praze, Dětském domově Lety, Dětském diagnostickém ústavu v Liberci, Středisku výchovné péče Česká Lípa. V současné době pracuje jako vedoucí Centra poradenských služeb pro klienty v konfliktu se zákonem v neziskové organizaci poskytující sociální a adiktologické služby. Díky zkušenostem práce s klienty všech věkových kategorií se nyní orientuje na práci s celou rodinou. Je lektorem specializačního studia pro školní metodiky prevence.

Mgr. Jakub Husák

Vystudoval pedagogickou fakultu Technické univerzity Liberec - učitelství pro 2.stupeň ZŠ, v SVP je lektorem preventivních a intervenčních programů pro třídní kolektivy. Zúčastnil se konference Dny prevence.

Náš tým dochází na pravidelnou supervizi k Mgr. Janu Knopovi do Střediska komplexní terapie v Liberci, i tímto si udržujeme profesionalitu a kvalitu nabízených služeb.

Metodické vedení lektorů programů pro školy zajišťuje Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS.