,,Život nám do cesty nestaví žádné překážky, aniž by zároveň poskytl prostředky a příležitosti, s jejichž pomocí se s nimi můžeme vypořádat".

Milton H. Erickson

Mgr. Marta Vaňková

Vedoucí SVP, etoped, psychoterapeut

Mgr. Aleš Vaněk

Etoped, terapeut

Bc. Kristýna Roušarová, DiS.

Pedagog volného času

Mg. Blanka Králová

Pedagog volného času

Pavla Bečvářová

Sociální pra

Stručné životopisy pracovníků:

Mgr. Marta Vaňková

Vystudovala Speciální pedagogiku – etopedii na PedF UK, absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v Integrované rodinné terapii (Anima-terapie), Komplexní výcvik pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu, kde získala dva mezinárodní certifikáty v dyadické vývojové psychoterapii. Dále pak výcviky v Terapii partnerského vztahu (LIPPP), Metodě zvládání vzteku (LOM), Krizové intervenci, Emotion Aid, Motivačních rozhovorech, kresebné diagnostické metody a další. Je certifikovaným koučem Kids´ skills a terapeutem v nedirektivní Terapii hrou. Je členem Společnosti systemických a rodinných terapeutů (SOFT) a České asociace pro psychoterapii (ČAP).

Od roku 2003 pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými, s klienty ve VTOS či vazebně stíhanými. Vede individuální, rodinné, párové a skupinové terapie a skupiny terapeutického rodičovství pro pěstouny. Zaměřuje se na práci s rodinou, vztahové obtíže, rizikové chování, závislosti a poruchy vztahové vazby. Příležitostně lektoruje kurzy pro rodiče, pěstouny, pedagogy, pracovníky OSPOD i další odborné pracovníky.

Pracovní zkušenosti získala ve školských zařízeních (Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Dětský diagnostický ústav Dobřichovice, Středisko výchovné péče Liberec a Česká Lípa), neziskovém sektoru (LAXUS z.ú., Dius o.s.), aktuálně pravidelně spolupracuje s Centrem pro pěstounské rodiny Charity Česká Lípa, Krok pro všechny generace o. s. a Amina o.p.s.

Mgr. Blanka Králová

Vystudovala sociální práci a učitelství pro střední odborné školy na pedagogické fakultě TU v Liberci a následně andragogiku na UJAK v Praze. Absolvovala řadu kurzů cílených na práci s klienty ve znevýhodněné životní situaci (komplexní krizová intervence, komunikace s lidmi s psychotickým onemocněním, internetové poradenství, komunikace v přímém styku se znevýhodněnými klienty, vzdělávací trendy, metody a techniky mediace…..). Je absolventem Sociálně psychologického výcviku, výcviku mediace a aktuálně je frekventantem Psychosociálního výcviku Integrovaného vzdělávání pomáhajících profesí.

Od roku 2001 pracovala s klienty ve VTOS a výkonu vazby, aktuálně se věnuje vzdělávání zaměstnanců pracujících se znevýhodněnými klienty, příležitostně lektoruje kurzy komunikace. Vede individuální a skupinové poradenství zaměřené na podporu osob v náročné životní situaci. Zkušenosti s klienty všech věkových skupin získala také v neziskovém sektoru, v komisi prevence kriminality Magistrátu města Liberec a jako pracovník krizové poradny.

Mgr. Aleš Vaněk

Vystudoval sociální práci na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, učitelství pro střední školy na HTF Univerzity Karlovy a rozdílové studium speciální pedagogiky na Pedf Univerzity Karlovy. Absolvoval řadu kurzů orientovaných na práci s dětskými i dospělými klienty (Krizová intervence, Motivační rozhovory, Práce s deprivovaným dítětem, Kresebné diagnostické metody - FDT…). Je absolventem dlouhodobého výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch a výcviku v Terapii partnerského vztahu. Aktuálně je frekventantem Komplexního výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu.

Profesně se od počátku orientuje na klienty s poruchami chování. Pracoval v Diagnostickém ústavu pro mládež v Praze, Dětském domově Lety, Dětském diagnostickém ústavu v Liberci, Středisku výchovné péče Česká Lípa. V současné době pracuje jako vedoucí Centra poradenských služeb pro klienty v konfliktu se zákonem a vedoucí Ambulantního centra v neziskové organizaci poskytující sociální a adiktologické služby a přednáší na 1. lékařské fakultě - obor Adiktologie . Díky zkušenostem s prácí s klienty všech věkových kategorií se nyní orientuje na práci s celou rodinou. Je lektorem specializačního studia pro školní metodiky prevence. 

Pavla Bečvářová

Pracovala deset let jako pěstounka na přechodnou dobu. V rámci pěstounství se vzdělávala v řadě oblastí náhradní rodinné péče, například: manipulace s miminky, práce s biologickou rodinou dítěte a posilování jejich rodičovských kompetencí, dopady užívání návykových látek v těhotenství na vývoj dítěte, děti závislých rodičů, základy terapeutického přístupu k dítěti s narušenou vztahovou vazbou, zvládání emoční zátěže, stresu, kontakty dětí v pěstounské péči s biologickou rodinou. 

V rámci dobrovolnictví se angažovala v projektu Den pro školu a přednášela pro veřejnost na témata: Jsem pěstounka - úskalí, strachy, radosti. 

Aktuálně studuje VŠ obor sociální práce a v týmu je od května 2023.

Bc. Kristýna Roušarová, DiS.

Vystudovala SZŠ a VOŠ zdravotnickou Liberec obor diplomovaná všeobecná sestra a obor pedagogika volného času na TU Liberec. Je certifikovaným instruktorem fitness cvičení TABATA a certifikovaným trenérem tanečních sportů III. třídy – street dance. Absolvovala kurzy zaměřené na pohyb a fyzioterapii (taneční průprava předškolních dětí, dechová cvičení a základy kineziotapingu). Působí jako trenérka street dance dětí, dospívajících a dospělých. V SVP Felix Frýdlant pracuje jako lektorka programů pro třídní kolektivy a vede dětské podpůrné skupiny.

Bc. et Bc. Eva Janíková Koubková - aktuálně na rodičovské dovolené

Vystudovala obor Transkulturní komunikace na pedagogické fakultě v Hradci Králové a Speciální pedagogiku a vychovatelství na TUL. Aktuálně studuje magisterský program Speciální pedagogiky na MU v Brně.

Čtyři roky pracovala jako lektorka primární prevence v Královéhradeckém kraji na základních školách. Působila jako trenérka juda, gymnastiky a instruktorka kojeneckého plavání. Ve Středisku výchovné péče koordinuje programy pro třídní kolektivy, metodicky vede lektory a pracuje s pedagogickými pracovníky ve školách. Absolvovala kurzy Efektivní rozhovor, Krok za krokem práce s třídním kolektivem, vzdělávání v certifikované metodě My Backpack a Kompletní krizové intervenci.


Náš tým dochází na pravidelnou supervizi k Mgr. Janu Hovorkovi, tímto si udržujeme profesionalitu a kvalitu nabízených služeb.