Programy pro školy

Dlouhodobá primární prevence

Na Frýdlantsku realizujeme také programy dlouhodobé primární prevence (dále programy DPP). S danou třídou se pracuje od 6. až do 9. třídy. Jednotlivá setkání na sebe navazují a probíhají dvakrát do roka na tři vyučovací hodiny. Žáci se mohou těšit na programy vedené interaktivní formou s využitím řady psychosociálních her, technik a prvků zážitkové pedagogiky. Prostřednictvím zážitků jsou žákům předávány pozitivní životní hodnoty a postoje, pravdivé informace o různých formách rizikového chování. V celém průběhu programů se pracuje s tématy, jako jsou zdravý životní styl, podpora sebevědomí, zdravá komunikace, pozitivní mezilidské vztahy, práce s agresivitou, s intolerancí, sebeovládáním, asertivitou, odmítáním, stresovými situacemi a např. i s úzkostí.

Programy dlouhodobé primární prevence jsou realizovány ve spolupráci s organizací SEMIRAMIS z. ú.

Harmonicky fungující třídní kolektiv je nejen prevencí vzniku šikany, ale minimalizuje i vznik a rozvoj dalších druhů rizikového či závislostního chování.


Postup v případě zájmu o programy DPP:

  1. Vedení školy kontaktuje SVP Frýdlant.
  2. Následně proběhne informační schůzka, které se účastní vedení školy, vedení SVP a školní metodik prevence dané školy. Na této schůzce jsou dojednány detaily spolupráce (povinnosti školy, povinnosti SVP) a konkrétní termíny setkání s jednotlivými třídami.
  3. Dále je domluvena schůzka s třídními učiteli v jejichž třídách program začíná pro předání doplňujících informacích o programu.

Intervenční program pro třídu

Tyto programy jsou určeny pro třídy, v nichž se objevil určitý druh rizikového chování (šikana, zneužívání návykových látek, agrese, rizikové sexuální chování, sebepoškozování atd.). Programy jsou přizpůsobeny individuálním potřebám třídy.

Postup v případě zájmu o intervenční program pro třídní kolektiv je stejný jako u programů DPP.

Průběh spolupráce:

Intervenční programy zahrnují dohromady pět setkání se třídou. První setkání je diagnostické, dvojice pracovníků v rámci dvou vyučovacích hodin zhodnotí závažnost problému a na základě tohoto setkání sestaví konkrétní program intervence. Následuje kontraktování s třídním učitelem, metodikem prevence a vedením školy. Pokud se domluvíme na uskutečnění programu, budou realizována tři setkání se třídou (frekvence a rozsah budou upřesněny dle aktuální situace) a jedno kontrolní s odstupem minimálně 1 měsíc.