...snažíme se vidět stromy i les...

Středisko výchovné péče Frýdlant nabízí podporu a pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám v náročných životních situacích formou výchovného a psychologického poradenství, individuální, párové a rodinné terapie, krizové intervence, v indikovaných případech také odborná psychologická či speciálně pedagogická vyšetření. Poskytujeme také metodické vedení školám a pedagogickým pracovníkům, pro třídní kolektivy pak nabízíme programy dlouhodobé primární prevence, diagnostiku třídního kolektivu a intervenční programy.

SVP Frýdlant je školské zařízení a je součástí Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče a základní školy, Liberec. 

Provoz Střediska výchovné péče Frýdlant je zajištěn prostředky Libereckého kraje. Na financování se podílí dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko. 

Poskytované služby:

Principy spolupráce:

Našimi klienty mohou být:

Informace o realizaci nařízení GDPR

GDPR neboli obecné nařízení na ochranu osobních údajů je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Středisko výchovné péče je školským zařízením, které nakládá s informacemi o klientech, proto je povinno mít pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů pro naše zařízení jmenuje orgán zřizovatele, což je Ministerstvo školství a tělovýchovy. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i dětem, klientům a zákonným zástupcům. Ve spolupráci s vedením školského zařízení vyřizuje žádosti o informace od dětí, klientů a zákonných zástupců včetně řešení vznesených žádostí.